Телекон Ко
Новини

Участие на "Телекон Ко" ООД в Програма финансирана от ЕС

Участие на
09/
04/
2024
 “Този <документ/публикация> е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТЕЛЕКОН КО ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.“